IT Performance Group

Disclaimer

IT Performance Group B.V. (hierna te noemen ITPG) te Oss is geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer 17145185. Op het gebruik van deze website (www.it-pg.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

ITPG streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met zorgvuldigheid samengesteld is, staat ITPG niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie. Aan de informatie zoals weergegeven op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het (zelf)gebruik van de informatie.

Gebruik van Hyperlinks

De website van ITPG kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. We hebben echter geen invloed op websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. ITPG aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

E-mail

De veiligheid van het e-mailverkeer tussen ITPG en derden kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met ITPG te communiceren, accepteert u de risico’s. E-mails afkomstig van ITPG zijn slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht. Deze e-mails kunnen informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en die krachtens wet -of regelgeving of overeenkomstig niet openbaar gemaakt mag worden. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van ITPG zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat ITPG daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.